polityka prywatności w promiteus

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 15 czerwca 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Promiteus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-932, ul. Dąbrowiecka 32/U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431105 NIP: 010352974 zwanym dalej „Promiteus” lub „Administrator”

Nasze dane kontaktowe: 

e-mail: rodo@promiteus.pl

tel.+48 533 111 300

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe podane przez użytkownika szkolenia będziemy wykorzystywać w następujących celach:

listownie na adres:

 • przeprowadzenia szkolenia, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „szkolenie”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, w zakresie przeprowadzenia szkolenia, wystawiania i przechowywania zaświadczeń, list obecności, ankiet wypełnionych przez uczestników, wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania świadczenia,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych “Prawo do bycia zapomnianym”, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: rodo@promiteus.pl. W temacie maila proszę wpisać “Prośba o usunięcie danych osobowych”.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • celem realizacji usług Promiteus udostępniamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, podmiotom przetwarzającym takim jak: eksperci i trenerzy realizujący szkolenie dla naszej firmy.
 • innym administratorom, np. kurierom.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli masz dalsze pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz kontaktowy na dole strony, mailowo (rodo@promiteus.pl) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Promiteus Sp. z o.o., 03-932 Warszawa, ul. Dąbrowiecka 32/U1

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus sp.zoo

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel.  533 111 300

email: kontakt@promiteus.pl

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®,  MoP®,  Agile Project Management  są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert. Znaki handlowe: PRINCE2®, MoP®,  MSP®, PRINCE2 Agile® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą – wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii.  All rights reserved

Call Now Button