Regulamin szkoleń promiteus

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Promiteus Sp. z o.o. 03-932 Warszawa, ul. Dąbrowiecka 32/U1.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2012 r do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 2. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 3. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 4. Organizator – Promiteus Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.Dąbrowiecka 32/U1, NIP 701-035-29-74.
 5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 7. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 9. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” – dostępnym na stronie www.promiteus.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Promiteus So. z o.o. przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Terminarza i cennika szkoleń – publikowanego na stronie internetowej firmy: www.promiteus.pl
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres mail: szkolenia@promiteus.pl
 3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą na poczet uczestnictwa w kursie.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie. 

§ 4 Warunki płatności 

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.promiteus.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są do wniesienia opłaty zgodnie z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konta Promiteus Sp. z o.o. prowadzone w: Alior Bank S.A.  Numer konta: 61 2490 0005 0000 4530 7042 5931
 5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.
 6. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami) na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”. Szkolenie organizowane przez Promiteus Sp. z o.o. od 01.01.2014 r. są zwolnione z podatku VAT.   
 7. Na życzenie uczestnika kursu, Promiteus wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
  • Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  • Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. 

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia 

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  • Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  • Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny szkolenia.
  • Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 7.
 4. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 5. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia. 

§ 9 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Promiteus Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus sp.zoo

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel.  533 111 300

email: kontakt@promiteus.pl

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®,  MoP®,  Agile Project Management  są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert. Znaki handlowe: PRINCE2®, MoP®,  MSP®, PRINCE2 Agile® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą – wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii.  All rights reserved

Call Now Button